Reklamační řád

V případě, že se Vám zboží v záruční době porouchalo, naleznete zde potřebné informace k úspěšnému vyřízení Vaší reklamace.

Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán.

V případě, že zasíláte zboží do servisního střediska, je nutné ke zboží přiložit tyto doklady:

 • faktura/daňový doklad (kopie)
 • záruční list, řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
 • popis závady + kontakt na Vaši osobu

Reklamované zboží musí být zabaleno ve vyhovujícím obalu, který jej dostatečně chrání proti poškození, nejlépe originálním.

Pokud zde nenajdete kontakt na servisní středisko, informujte naši linku, kde Vám poradíme a spolu najdeme nejvhodnější řešení spojené s reklamací.

NWT a.s.,
třída Tomáše Bati 269,
760 01 Zlín
Tel: +420 570 570 170
E-mail: podpora@patro.cz

Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

U velkých a vestavných spotřebičů (např. pračka, myčka, lednice, odsavač par, apod.) nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k Vám. Malé spotřebiče je nutné doručit do servisu osobně, kurýrem či poštou.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Co získám, když budu zboží reklamovat v servisním středisku

Kvalitní a specializovaný servis

Technici v servisním středisku jsou speciálně proškoleni výrobcem. Mají potřebné servisní manuály a především mají k dispozici potřebné náhradní díly. To vše podstatně zvyšuje jejich možnosti a zkracuje dobu řešení reklamace. Navíc se na rozdíl od prodejce specializují právě na tuto službu. Proto Vám vždy mohou nabídnout lepší a kvalitnější servis než sám prodejce.

Možnost výměny zboží

Pokud je servisním střediskem sám výrobce, může Vám nabídnout i okamžitou výměnu zboží. Toto je pro prodejce velmi složité, protože výrobce mu posléze vrátí opravený produkt a veškeré náklady jdou na vrub prodejce. Zatímco výrobce si sám rozhodne, jak s reklamací naloží a jeho náklady tak nejsou nijak závislé na způsobu řešení třetí stranou.

Úspora času

Využitím přímo služeb autorizovaných servisních středisek můžete ušetřit i týden, kdy je zboží na cestách. Nehledě na to, že některá servisní střediska upřednostňují reklamace koncových zákazníků před reklamacemi prodejců.

Žádné poplatky

Službu autorizovaného servisního střediska si platíte přímo v ceně zboží. Není tedy potřeba se bát, že servis nějak „obtěžujete“, nebo že snad řeší něco, co by vlastně ani nemusel, protože zboží prodal někdo jiný. Autorizovaný servis je tu právě od toho. Jedná se o službu právě pro zákazníky vybrané značky, ať již svoje zboží zakoupili kdekoliv. Nebojte se využít výhod autorizovaných servisů.

Doba doručení

Posíláte-li reklamaci poštou nebo přepravcem, nic Vám nebrání využít rychlejšího specializovaného servisu přímo, ať sídlí kdekoliv. Doba doručení zásilky je stejná, jako když ji posíláte do sousedního města.

Poškození při přepravě

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

Jak postupovat při viditelném poškození obalu zásilky při doručení dopravcem?

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené. Pokud se jedná o křehké zboží nebo je obal silně poškozen (trhliny v obalu, apod.), raději zásilku vůbec NEPŘEBÍREJTE!

V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

Jak postupovat, pokud je zboží poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku?

Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího na elektronické adrese: reklamace@nwt.cz, kde Vám individuálně pomůžeme. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození.

Abychom rychleji vyřídili reklamace doporučujeme poslat i fotografii poškozeného zboží, přepravní krabice, vystýlky a přepravního štítku. Nezapomeňte přidat podrobný popis poškození. Prosíme o ponechání přepravního obalu který je důležitý pro reklamaci u přepravní společnosti. Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy (i) Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo (ii) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, a to v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese NWT a.s., třída Tomáše Bati 269,760 01 Zlín, nebo na zákaznické lince nonstop - 602 681 667, nebo e-mailem: reklamace@nwt.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěná na stránkách Prodávajícího, není to však povinností Kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedohodnou jinak.

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Kupující povinen zaslat zpět nebo je předat na adrese NWT a.s., třída Tomáše Bati 269,760 01 Zlín. Pro přesnější identifikaci Prodávající doporučuje Kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

Řešení sporu

Dojde - li ke sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, lze jej řešit mimosoudní nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Spotřebitel může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.


Formuláře ke stažení


Odstoupení od smlouvy – vrácení peněz
Odstoupení od smlouvy – výměna zboží
Reklamační list

V případě dalších dotazů:

E-mail: podpora@patro.cz
Tel: +420 570 570 1700 ks zboží: 0 Kč